Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovate─żom portálu E-shipping je spolo─Źnos┼ą INVELT, s.r.o. Tieto všeobecné obchodné podmienky (─Ćalej ako „VOP“ alebo „obchodné podmienky“) spolo─Źnosti INVELT, s.r.o., so sídlom: Brezová 895/11 Tren─Źín 911 05, I─îO: 36 227 811,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Tren─Źín , oddiel:  Sro, Vlo┼żka ─Źíslo:  13266/R, (─Ćalej ako „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe kúpnej zmluvy (─Ćalej ako „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou, ─Źi právnickou osobou (─Ćalej ako „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, ako aj všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré súvisia s uzatvorenou kúpnou zmluvou, ako aj akouko─żvek zmluvou, ktorej predmetom je predaj tovaru aj poskytnutie slu┼żby (─Ćalej aj ako „zmluva o poskytnutí slu┼żby“).
 2. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.eshipping.sk a to prostredníctvom webového rozhrania (─Ćalej ako „webové rozhranie obchodu“).
 3. Tieto VOP upravujú aj práva a povinnosti zmluvných strán pri vyu┼żívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.eshipping.sk (─Ćalej len „webová stránka“).
 4. Kupujúcim sa na ú─Źely týchto VOP pova┼żuje spotrebite─ż, ktorým je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebite─żskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikate─żskej ─Źinnosti,  zamestnania alebo povolania, a podnikate─ż, ktorým je (i) osoba zapísaná v obchodnom registri, (ii) osoba, ktorá podniká na základe ┼żivnostenského oprávnenia, (iii) osoba, ktorá podniká na základe iného ne┼ż ┼żivnostenského oprávnenia pod─ża osobitných predpisov, a (iv) fyzická osoba, ktorá vykonáva po─żnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie pod─ża osobitného predpisu.
 5. Slu┼żbou sa pova┼żuje ─Źinnos┼ą alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebite─żovi predávajúcim odplatne vo forme prepravy tovaru spotrebite─ża zakúpenej na webovej stránke predávajúceho.
 6. Právne vz┼ąahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikate─ż, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. ─Ź 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchko─żvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, majú prednos┼ą ustanovenia zmluvy.

2. Registrácia  a u┼żívate─żský ú─Źet

 1. Kupujúci mô┼że objedna┼ą tovar bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu. V prípade, ak sa kupujúci zaregistruje  na webovej stránke, bude mu pridelené u┼żívate─żské meno a heslo a po prihlásení mô┼że vstupova┼ą do svojho u┼żívate─żského rozhrania (─Ćalej ako „u┼żívate─żský ú─Źet“), prostredníctvom ktorého mô┼że objednáva┼ą tovar a robi┼ą ─Ćalšie úkony s tým spojené.
 2. Pri objednávke tovarov a pri registrácií na webovej stránke je kupujúci povinný uvádza┼ą správne a pravdivé všetky potrebné údaje. Údaje uvedené v u┼żívate─żskom ú─Źte je kupujúci povinný pri akejko─żvek zmene aktualizova┼ą bez zbyto─Źného odkladu. Kupujúci zodpovedá za pravdivos┼ą a za správnos┼ą ním uvedených údajov.
 3. Prístup k u┼żívate─żskému ú─Źtu je zabezpe─Źený u┼żívate─żským menom a heslom (─Ćalej ako „prístupové údaje“). Kupujúci je povinný zachováva┼ą ml─Źanlivos┼ą v súvislosti s prístupovými údajmi a chráni┼ą ich pred sprístupnením tretích osôb. Predávajúci nenesie ┼żiadnu zodpovednos┼ą za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho. Kupujúci nie je oprávnený umo┼żni┼ą vyu┼żívanie u┼żívate─żského ú─Źtu tretím osobám.
 4. Predávajúci mô┼że zruši┼ą u┼żívate─żský ú─Źet kupujúcemu a to najmä v prípade, kedy kupujúci nevyu┼żíva svoj u┼żívate─żský ú─Źet viac ako dva roky, alebo v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy, vrátene obchodných podmienok.
 5. Kupujúci berie na vedomie, ┼że u┼żívate─żský ú─Źet nemusí by┼ą dostupný nepretr┼żite, a to najmä s oh─żadom na nutnú údr┼żbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho.

3. Objednávka tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy a zmluvy o poskytnutí slu┼żby

 1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovarov ponúkaného predávajúcim, slu┼żieb a to vrátane ich kúpnej ceny. Kúpna cena ponúkaného tovaru a slu┼żieb zahr┼łuje da┼ł z pridanej hodnoty a všetky súvisiace poplatky s výnimkou nákladov na dopravu tovaru kupujúcemu, ktoré sú uvádzané osobitne (─Źl. 3.2). Kúpna cena ponúkaného tovaru a cena slu┼żieb zostáva v platnosti po dobu, pokia─ż je zobrazená na webovom rozhraní obchodu.
 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje taktie┼ż informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru kupujúcemu.  Informácie súvisiace s nákladmi spojenými s dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia iba v prípade, kedy je tovar doru─Źovaný v rámci Slovenskej republiky. V prípade doru─Źovania tovaru mimo Slovenskú republiku, kupujúci nesie všetky náklady predávajúcim, ktoré sú k takémuto doru─Źeniu potrebné.
 3. V prípade objednania tovaru, kupujúci vyplní objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu, ktorý obsahuje informácie najmä o (i) objednávanom tovare a slu┼żbe – vybraný tovar, alebo/aj slu┼żbu „vlo┼żí“ kupujúci do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu, (ii) spôsob úhrady kúpnej ceny – kupujúci vyberie po┼żadovaný spôsob úhrady, (iii) spôsob doru─Źenia – kupujúci vyberie po┼żadovaný spôsob doru─Źenia (─Ćalej spolu ako „objednávka“).
 4. Kupujúci je povinný v objednávkovom formulári úplne, správne a pravdivo vyplni┼ą svoje osobné údaje a údaje potrebné pre doru─Źenie tovaru, prípadne poskytnutie slu┼żby. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tla─Źidlo „Dokon─Źi┼ą objednávku“. Kupujúci zodpovedá za správnos┼ą a pravdivos┼ą všetkých uvedených údajov a takto poskytnuté údaje sú predávajúcim pova┼żované za správne. Predávajúci bezodkladne po doru─Źení objednávky potvrdí jej doru─Źenie kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke, alebo v u┼żívate─żskom ú─Źte kupujúceho (─Ćalej ako „elektronická adresa kupujúceho“). Takéto oznámenie sa pova┼żuje za akceptáciu objednávky pod─ża bodu 3.6 obchodných podmienok.
 5. Predávajúci je v┼żdy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (mno┼żstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) po┼żiada┼ą kupujúceho o dodato─Źné potvrdenie objednávky.
 6. Kúpna zmluva, prípadne zmluva o poskytnutí slu┼żby je uzatvorená v momente doru─Źenia potvrdenia o prijatí objednávky (akceptácia), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu kupujúceho.
 7. Kupujúci výslovne súhlasí s pou┼żitím komunika─Źných prostriedkov na dia─żku pri uzatváraní kúpnej zmluvy, prípadne zmluvy o poskytnutí slu┼żby.

4. Kúpna cena, cena za poskytnuté slu┼żby a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplati┼ą predávajúcemu kúpnu cenu tovaru/slu┼żby dohodnutú v zmluve pod─ża cenníka predávajúceho platného v ─Źase uzatvorenia zmluvy vrátane nákladov na doru─Źenie tovaru (─Ćalej len „kúpna cena“). Kupujúci zaplatí kúpnu cenu predávajúcemu jedným z nasledovných spôsobov: (i) bezhotovostným prevodom na ú─Źet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky alebo (ii) prostredníctvom hotovostnej platby na dobierku prostredníctvom kuriéra (iii) prostredníctvom tretej spolo─Źnosti (Quatro) sprostredkujúcej predaj na splátky
 2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za de┼ł platby sa pova┼żuje de┼ł, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na ú─Źet predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplati┼ą predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote pod─ża kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpi┼ą od zmluvy a po┼żadova┼ą vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5. Odstúpenie spotrebite─ża od kúpnej zmluvy a zmluvy o poskytnutí slu┼żby

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpi┼ą od kúpnej zmluvy z dôvodu nemo┼żnosti dodania tovaru kupujúcemu v lehote ur─Źenej týmito obchodnými podmienkami, pri─Źom ani pri vynalo┼żení všetkého úsilia, ktoré mo┼żno od neho spravodlivo po┼żadova┼ą, nie je schopný doda┼ą tovar kupujúcemu. Dôvodmi nemo┼żnosti dodania tovaru kupujúcemu sú spôsobené resp. vyvolané najmä vypredaním zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávate─ż tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také záva┼żné zmeny, ktoré znemo┼żnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný o tejto skuto─Źnosti informova┼ą kupujúceho a vráti┼ą mu u┼ż zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na ú─Źet ur─Źený kupujúcim.
 2. Kupujúci – spotrebite─ż je oprávnený odstúpi┼ą od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom ─Ź. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru alebo poskytovaní slu┼żieb na základe zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (─Ćalej len „Zákon o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru na dia─żku“) a to do 14 dní odo d┼ła prevzatia tovaru. Kupujúci – spotrebite─ż má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbali┼ą a odskúša┼ą primeraným spôsobom ako je napr. obvyklé pri osobnom nákupe v obchode. Odskúša┼ą pre ú─Źely týchto VOP však neznamená za─Źa┼ą tovar pou┼żíva┼ą a následne ho vráti┼ą predávajúcemu.
 3. Kupujúci – spotrebite─ż je oprávnený odstúpi┼ą od zmluvy o poskytnutí slu┼żby bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených Zákonom o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru na dia─żku a to do 14 dní odo d┼ła uzavretia zmluvy o poskytnutí slu┼żby.
 4. Ak sa pod─ża zmluvy o poskytnutí slu┼żby za─Źne poskytova┼ą slu┼żba pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, alebo ak spotrebite─ż o poskytnutie slu┼żby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy po┼żiada, predávajúci týmto pou─Źuje spotrebite─ża, ┼że udelením súhlasu so za─Źatím poskytovania slu┼żby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy stráca spotrebite─ż po úplnom poskytnutí slu┼żby právo na odstúpenie od zmluvy. V tejto súvislosti predávajúci si mô┼że vy┼żiada┼ą výslovný súhlas od spotrebite─ża so za─Źatím poskytovania slu┼żby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vyhlásenie o tom, ┼że spotrebite─ż bol riadne pou─Źený pod─ża predchádzajúcej vety.
 5. Kupujúci – spotrebite─ż mô┼że u predávajúceho uplatni┼ą právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosi─Źi alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho. Formulár na odstúpenie od zmluvy je k dispozícii na webovej stránke predávajúceho.
 6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy, zmluvy o poskytnutí slu┼żby prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy pod─ża prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahova┼ą údaje v ┼łom po┼żadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru/slu┼żby dátum objednania, meno a priezvisko spotrebite─ża, adresu spotrebite─ża, podpis spotrebite─ża, spôsob, akým má predávajúci vráti┼ą u┼ż prijaté plnenie, najmä ─Źíslo ú─Źtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doru─Źi┼ą predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záru─Źného listu, dokladu o zaplatení a pod. a  v originálnom obale a to zaslaním alebo prinesením na adresu sídla spolo─Źnosti INVELT, s.r.o., sídlo: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
 7. Ak kupujúci – spotrebite─ż odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od za─Źiatku aj ka┼żdá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci – spotrebite─ż odstúpil. Ak by bol spolu s tovarom poskytnutý dar, a ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy, darovacia zmluva stráca ú─Źinnos┼ą a kupujúci je povinný s tovarom vráti┼ą predávajúcemu aj poskytnutý dar.
 8. Kupujúci – spotrebite─ż mô┼że odstúpi┼ą od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj pred za─Źatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa pova┼żuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo kupujúcim – spotrebite─żom odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný de┼ł lehoty na dostúpenie od zmluvy.
 9. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu – spotrebite─żovi všetky platby, ktoré kupujúci – spotrebite─ż preukázate─żne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doru─Źenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradi┼ą kupujúcemu – spotrebite─żovi dodato─Źné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doru─Źenia, ako je najlacnejší be┼żný spôsob doru─Źenia ponúkaný predávajúcim. Dodato─Źnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doru─Źenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší be┼żný spôsob doru─Źenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu – spotrebite─żovi vrátené do 14 dní odo d┼ła, ke─Ć bude predávajúcemu doru─Źené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskuto─Źnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci pou┼żil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez ú─Źtovania akýchko─żvek ─Ćalších poplatkov.
 10. Predávajúci nie je povinný vráti┼ą kupujúcemu – spotrebite─żovi všetky platby pod─ża bodu 5.9. týchto obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doru─Źený alebo kým kupujúci nepreuká┼że zaslanie tovaru spä┼ą predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu a┼ż po doru─Źení vráteného tovaru spä┼ą na adresu uvedenú v bode 5.6. týchto obchodných podmienok alebo po predlo┼żení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru spä┼ą pod─ża toho, ─Źo nastane skôr.
 11. V prípade, ┼że kupujúci – spotrebite─ż odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 5.2 týchto obchodných podmienok a doru─Źí predávajúcemu tovar, ktorý je pou┼żitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je zní┼żená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funk─Źnosti tovaru, má predávajúci vo─Źi kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo po┼żadova┼ą od spotrebite─ża preplatenie zní┼żenia hodnoty tovaru.
 12. Kupujúci – spotrebite─ż je povinný najneskôr do 14 dní odo d┼ła odstúpenia od zmluvy zasla┼ą spä┼ą alebo odovzda┼ą predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záru─Źného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.
 13. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci – spotrebite─ż znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci – spotrebite─ż znáša aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzh─żadom na jeho povahu nie je mo┼żné vráti┼ą prostredníctvom pošty.
 14. V prípade, ak kupujúci – spotrebite─ż odstúpil od zmluvy o poskytnutí slu┼żby po tom, ─Źo udelil predávajúcemu výslovný súhlas pod─ża bodu 5.4 (posledná veta), je kupujúci – spotrebite─ż povinný uhradi┼ą predávajúcemu cenu za skuto─Źne poskytnuté plnenie. V prípade ak bola slu┼żba zo strany predávajúceho poskytnutá kupujúcemu – spotrebite─żovi, pri─Źom spotrebite─ż od zmluvy o poskytnutí slu┼żby odstúpi v lehote pod─ża § 7 písm. b) Zákona o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru na dia─żku, je kupujúci – spotrebite─ż povinný uhradi┼ą predávajúcemu cenu za skuto─Źne poskytnuté plnenie, vrátene všetkých nákladov, ktoré predávajúcemu vznikli (napr. náklady na demontá┼ż).
 15. V prípade, ┼że kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 5.5. a 5.6. týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a ú─Źinné a predávajúci nie je povinný vráti┼ą všetky preukázate─żné platby pod─ża bodu 5.9. týchto obchodných podmienok kupujúcemu.
 16. Kupujúci – spotrebite─ż odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, ┼że predávajúci v─Źas a riadne splnil svoje informa─Źné povinnosti pod─ża ust. § 3 ods. 1,  Zákona o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru.

6. Preprava a dodanie tovaru

 1. Spôsob doru─Źenia tovaru si vyberá kupujúci zo spôsobov ponúkaných predávajúcim, pokia─ż sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na inom doru─Źení tovaru. Predávajúci sa zaväzuje doda┼ą objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 30 pracovných dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje. Ak predávajúci nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch a objednáva tovar u dodávate─ża a┼ż na základe objednávky zákazníka, táto lehota sa mô┼że predl┼żi┼ą o ─Ćalších štrnás┼ą dní.
 2. Kupujúci je povinný prevzia┼ą tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skuto─Źných nákladov na pokus o neúspešné doru─Źenie objednávky.  Po uplynutí 14 dní odo d┼ła, ke─Ć bol kupujúci povinný tovar prevzia┼ą, je predávajúci oprávnený odstúpi┼ą od kúpnej zmluvy a preda┼ą tovar tretej osobe. Náklady spojené s odstúpením a škodou vzniknutou predávajúcemu je kupujúci povinný uhradi┼ą do 5 dní od doru─Źenia výzvy predávajúceho, pri─Źom predávajúci je oprávnený tieto poh─żadávky jednostranne zapo─Źíta┼ą.
 3. Kupujúci je povinný skontrolova┼ą zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doru─Źení. V prípade, ┼że kupujúci zistí, ┼że tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skuto─Źnos┼ą oznámi┼ą dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolova┼ą stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihne─Ć pri prevzatí tovaru vyhotovi┼ą záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnos┼ą potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doru─Źeného predávajúcemu mô┼że predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnú┼ą odstránenie nedostatku tovaru, z─żavu na tovar a v prípade neodstránite─żných chýb tovaru doda┼ą kupujúcemu nový tovar.

7. Ochrana osobných údajov

 1. Nakladanie s osobnými údajmi kupujúceho a ich ochrana sa riadia zákonom ─Ź. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (─Ćalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu ─Źestne prehlasuje, ┼że dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri ─Źinnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informa─Źných systémoch. Kupujúci zárove┼ł ─Źestne prehlasuje, ┼że dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov a to najmä pre ú─Źely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, pre ú─Źely vedenia u┼żívate─żského ú─Źtu a pre ú─Źely zasielania informácií a obchodných oznámení.
 3. Kupujúci berie na vedomie, ┼że je povinný svoje osobné údaje (pri registrácií, vo svojom u┼żívate─żskom ú─Źte, pri objednávke tovarov a slu┼żieb prevádzané na webovom rozhraní obchodu) uvádza┼ą správne a pravdivo, a ┼że je povinný bez zbyto─Źného odkladu informova┼ą predávajúceho o všetkých zmenách svojich osobných údajov.
 4. Kupujúci má právo na základe písomnej ┼żiadosti od predávajúceho po┼żiada┼ą o informáciu o spracovaní osobných údajov a predávajúci je povinný mu túto informáciu poskytnú┼ą.
 5. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, slu┼żbami alebo spolo─Źnosti predávajúceho a zo zasielaním obchodných informácií na elektronickú adresu kujúceho.

8. Záruka, reklamácie

 1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatni┼ą u predávajúceho pod─ża platného reklama─Źného poriadku.
 2. Na vybavovanie reklamácií sa vz┼ąahuje platný reklama─Źný poriadok zverejnený na webovej stránke predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, ┼że si reklama─Źný poriadok pre─Źítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zárove┼ł potvrdzuje, ┼że bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru.
 3. Reklama─Źný poriadok sa vz┼ąahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

9. Závere─Źné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnos┼ą písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na webovom rozhraní obchodu predávajúceho.
 2. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, ┼że za dobu pou┼żívania tovaru sa pova┼żuje doba od doru─Źenia tovaru kupujúcemu (vrátane d┼ła doru─Źenia) do d┼ła vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za ú─Źelom jeho prepravy predávajúcemu.
 3. Na vz┼ąahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vz┼ąahujú príslušné ustanovenia Ob─Źianskeho zákonníka, Zákona ─Ź. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona ─Ź. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite─ża a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ─Ź. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona ─Ź.  250/2007 Z.z. o ochrane spotrebite─ża a o zmene zákona Slovenskej národnej rady ─Ź. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona ─Ź. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru alebo poskytovaní slu┼żieb na základe zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 4. Na vz┼ąahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je podnikate─ż, sa vz┼ąahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.09.2015 a nadobúdajú ú─Źinnos┼ą vo─Źi kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.
 6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, ┼że si tieto všeobecné obchodné podmienky pre─Źítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Bratislave, d┼ła 1.9.2015

Všeobecné obchodné podmienky na poskytovanie zasielate─żských a logistických slu┼żieb

─îlánok 1 – Ú─îEL A ROZSAH POU┼ŻITIA:

Ú─Źelom týchto Všeobecných obchod- ných podmienok je stanovi┼ą podmienky výkonu slu┼żieb spolo─Źnos┼ąou INVELT v ─Źo najširšej mo┼żnej miere (ako špeditér, prevádzkovate─ż skladu, sprostredkovate─ż, operátor, servisný zástupca poskytujúci zastupovanie v colnom konaní (alebo nie), zasielate─ż, dopravca, prepravca at─Ć.) pre Klienta v oblasti logistických a/alebo dopravných a prepravných slu┼żieb tovaru akéhoko─żvek druhu, akéhoko─żvek pôvodu, do akéhoko─żvek miesta ur─Źenia, a to v tuzemsku, ako aj  medzinárodne.

Akáko─żvek dohoda/zmluva alebo operácia so spolo─Źnos┼ąou INVELT znamená, ┼że Klient súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (─Ćalej aj ako «VOP») bez výhrady alebo obmedzenia. Tieto VOP sa vz┼ąahujú na všetky slu┼żby vykonávané spolo─Źnos┼ąou INVELT, bez oh─żadu na akéko─żvek protichodné, protikladné alebo dodato─Źné podmienky uvedené v akejko─żvek objednávke alebo inej komunikácii od Klienta. ┼Żiadne takéto protichodné, protikladné alebo dodato─Źné podmienky sa nepova┼żujú za prijaté, pokia─ż spolo─Źnos┼ą INVELT výslovne nepotvrdí ich prijatie v písomnej forme.

Výnimka – ustanovenia VOP sa neuplat┼łujú:

 • Ak sa poskytujú Slu┼żby na základe akejko─żvek inej zmluvy podpísanej medzi spolo─Źnos┼ąou INVELT a Klientom
 • V prípade nejednotnosti medzi podmienkami uvedenými v týchto VOP a miest- nymi právnymi V rozsahu akejko─żvek takejto nezrovnalosti sa bude uplat┼łova┼ą (všeobecne záväzný) miestny právny predpis (zákon) maximálne v rozsahu jeho kogentných ustanovení, ale nie ─Ćalej (v iných ─Źastiach).

─îlánok 2 – DEFINÍCIE POJMOV:

V rámci týchto VOP majú ni┼żšie uvedené pojmy nasledujúci význam:

Dopravca: dopravca, ktorý skuto─Źne vykonáva všetky alebo ─Źas┼ą Prepravných slu┼żieb Klient: osoba, ktorá si objedná Prepravné slu┼żby a/alebo Logistické slu┼żby spolo─Źnosti INVELT

Príjemca: osoba, ktorá prijíma Tovar na adresu uvedenú Klientom

Odosielate─ż: osoba, ktorá odošle Tovar Príjemcovi

Kontajner: zah┼Ľ┼ła akýko─żvek kontajner, príves, prepravovate─żnú nádr┼ż, plošinu, alebo plochý, paletový alebo akýko─żvek iný podobný prepravný predmet, ktorý sa zvykne pou┼żíva┼ą na upevnenie a spojenie viacerých kusov Tovaru do jedného celku Dodanie: Dodanie sa uskuto─Źní, ak je Tovar doru─Źený na adresu Príjemcu, ktorú ur─Źí Klient

Výnimo─Źná udalos┼ą: Zmluvné strany súhlasia, ┼że za výnimo─Źnú udalos┼ą sa pova┼żujú všetky okolnosti a/alebo udalosti, ktoré sú mimo rámca primeranej a odôvodnenej kontroly spolo─Źnosti INVELT vrátane, ale nie výlu─Źne, elektrického alebo mag- netického poškodenia, alebo vymazania elektronických alebo fotografických snímok/ obrazov, údajov alebo záznamov; akáko─żvek vada alebo charakteristika týkajúca  sa povahy Zásielky, aj ke─Ć je spolo─Źnosti INVELT známa; akéko─żvek konanie alebo opomenutie osoby, ktorá nie je zamestnaná alebo zazmluvnená spolo─Źnos┼ąou INVELT – napr. Odosielate─ż, Príjemca, tretia strana, colný úrad alebo iný štátny úradník;

«Vyššia moc» – t.j. ┼żivelná pohroma, zemetrasenie, cyklón, búrka, záplava, hmla, voj- na, letecká havária alebo embargo, vzbura alebo ob─Źianske nepokoje, štrajk, krupobitie, po┼żiar spôsobený prírodnými prí─Źinami, pracovné výtr┼żnosti a nepokoje, sabotá┼ż, teroristické ─Źiny, ob─Źiansky nepokoj; zmena smeru trasy a/alebo striedanie a zmeny slu┼żieb a/alebo obchádzanie príkazov (vrátane, avšak nie výlu─Źne odmietnutia nakládky), o ktorých rozhodol námorný a/alebo letecký dopravca

INVELT: spolo─Źnos┼ą INVELT, ktorá organizuje Dopravné/Prepravné Slu┼żby Tovaru a/alebo vykonáva Logistické slu┼żby pre Klienta

Spolo─Źná zodpovednos┼ą: zásada námorného práva, kedy v prípade núdze všetky strany v plavbe na mori proporcionálne zdie─żajú všetky výdavky alebo straty vyplýva- júce z dobrovo─żného obetovania ─Źasti lode a/alebo nákladu za ú─Źelom záchrany celku. Tovar: akýko─żvek majetok vrátane kontajnerov, paliet alebo podobných prepravných predmetov alebo obalov, ktoré nie sú dodávané spolo─Źnos┼ąou INVELT alebo v mene spolo─Źnosti INVELT, bez oh─żadu na to, ─Źi má alebo nemá by┼ą tento majetok prepravovaný na alebo pod palubou, v prípade prepravy po mori.

Balenie: polo┼żka alebo materiálová jednotka pozostávajúca z viacerých polo┼żiek bez oh─żadu na ich hmotnos┼ą, rozmery alebo objem, ktorá/é tvorí/ia jednotkové za┼ąa┼żenie, a ktorá je/ktoré sú ur─Źená/é na prepravu (kôš, klietka, nádoba, kartón, kontajner, deb- na, paleta, zviazané alebo stla─Źené Klientom, zrolované at─Ć.) zabalená/é odosielate- ─żom pred prepravou, aj v prípade ke─Ć obsah balenia je vyšpecifikovaný v prepravnom doklade.

Slu┼żby: úkony vykonávané spolo─Źnos┼ąou INVELT na základe objednávky od Klien- ta (1) na prepravné slu┼żby, akýmko─żvek prostriedkom (letecká, ┼żelezni─Źná, námorná, cestná doprava) tovaru z jedného miesta nakládky a┼ż po jediné miesto vykládky (Do- pravné/Prepravné Slu┼żby) a/alebo (2) na logistické slu┼żby akéhoko─żvek druhu, kto- ré sú ur─Źené najmä, avšak nie výlu─Źne na colné formality, prijatie, prehliadku a revíziu, skladovanie, prípravu, balenie Tovaru (Logistické slu┼żby)

Zásielka: ur─Źité mno┼żstvo Tovaru s balením vrátane nosi─Źa, ktorý je v ─Źase prepravy dostupný spolo─Źnosti INVELT, pre ktorý po┼żaduje Klient prepravu z jedného miesta nákladky na jedno miesto vykládky pre ka┼żdého Príjemcu osobitne, a ktoré je vyzdvihnuté ako jedna polo┼żka.

Da┼łový úrad: pod týmto pojmom sa zah┼Ľ┼ła akáko─żvek vláda, štát alebo obec alebo akýko─żvek vládny, štátny, sociálny alebo iný fiškálny, príjmový, colný alebo výkonný úrad alebo iný orgán príslušný na ulo┼żenie, vymeranie, vyrubenie alebo vyberanie akéhoko─żvek záväzku týkajúceho sa Daní.

Dane: akéko─żvek dane, poplatky, odvody, clá, záväzky, odpo─Źty alebo zrá┼żky akého- ko─żvek druhu alebo povahy

Udalos┼ą: Všetky dôsledky vyplývajúce z rovnakej po─Źiato─Źnej prí─Źiny sa pova┼żujú za rovnakú udalos┼ą.

─îlánok 3 – VÝKON SLU┼ŻIEB:

Prepravné slu┼żby: Dátumy odchodu a príchodu, ktoré mô┼żu by┼ą spolo─Źnos┼ąou INVELT stanovené sú orienta─Źné.

Akéko─żvek špeciálne pokyny na doru─Źenie (dobierka at─Ć.) musia by┼ą predmetom písomnej objednávky, osobitne pre ka┼żdú Zásielku a výslovne dohodnuté so spolo─Źnos┼ąou INVELT. Zárove┼ł platí, ┼że takáto objednávka mô┼że by┼ą iba popri hlavnej Prepravnej slu┼żbe a/alebo Logistickej slu┼żbe.

Logistické slu┼żby: Spolo─Źnos┼ą INVELT sa zaväzuje vyvinú┼ą maximálne úsilie a uplatni┼ą všetky dostupné prostriedky a zru─Źnosti, t.j. svoje logistické znalosti, skúsenosti a prostriedky uvedené vo svojej ponuke, s obozretnos┼ąou a nále┼żitou starostlivos┼ąou na vykonávanie Logistických Slu┼żieb v súlade s odbornými normami a štandardmi. Colné formality: Klient je povinný udeli┼ą spolo─Źnosti INVELT plnomocenstvo riadne vyplnené a podpísané oprávnenou osobou, umo┼ż┼łujúce spolo─Źnosti INVELT vykonáva┼ą úkony spojené s colným konaním týkajúce sa Klienta v jeho mene a na jeho ú─Źet. Spolo─Źnos┼ą INVELT zaplatí preddavok na clá a dane súvisiace s colnými operáciami len vtedy, ak výška sumy ciel a daní po┼żadovaná spolo─Źnos┼ąou INVELT od Klienta bola ú─Źinne vyplatená vopred. Vo výnimo─Źnom prípade spolo─Źnos┼ą INVELT týmto výslovne prejavuje súhlas s vykonávaním colných operácií bez predchádzajúcej zálohy/ preddavku; spolo─Źnos┼ą INVELT je oprávnená preruši┼ą alebo zastavi┼ą platenie preddavkov v prípade oneskorenej úhrady platby Klientom, na ┼ąarchu a zodpovednos┼ą Klienta. Klient vyhlasuje a zaväzuje sa, ┼że spolo─Źnos┼ą INVELT odškodní/ nahradí jej všetky náklady a nebude si vo─Źi nej uplat┼łova┼ą ┼żiadne nároky v dôsledku udelenia nesprávnych pokynov, neuplatnite─żných a nepou┼żite─żných dokumentov at─Ć., ktoré mô┼żu vo všeobecnosti spôsobi┼ą finan─Źné straty a/alebo iné povinnosti, dodato─Źné dane, pokuty alebo sankcie od príslušného orgánu alebo úradu.

─îlánok 4 – POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Zakázaný Tovar: S výnimkou skôr písomne dohodnutých osobitných dojednaní spolo─Źnos┼ą INVELT neposkytuje Slu┼żby pre Tovar pozostávajúci zo šperkov, perál a drahokamov, ko┼żušiny a zbierky umeleckých diel, drahých kovov, bankoviek, mien vrátane cestovných šekov, blankozmeniek a šekových kni┼żiek, kreditných kariet, telefónnych kariet a pre iné Tovary, ktoré mô┼żu by┼ą pou┼żité na podvodné úkony, doklady a vzorky, ktorých obchodovate─żná alebo obchodná hodnota nie je pomerná ku ich skuto─Źnej hodnote (okrem modelov, prototypov, starých vozidiel a zbierky vozidiel).

Povinné vyhlásenia: Od Klienta sa o─Źakáva, ┼że v primeranom ─Źase poskytne spolo─Źnosti INVELT presné pokyny potrebné na výkon Slu┼żieb. Spolo─Źnos┼ą INVELT nie je povinná kontrolova┼ą dokumenty (obchodnú faktúru, nákladný list, at─Ć.) dodané Klientom. Klient sa zaväzuje poskytnú┼ą spolo─Źnosti INVELT charakteristiky zvereného Tovaru (zlo┼żenie a klasifikácia Tovaru, hodnota Tovaru, balenie, po─Źet polo┼żiek v jednej zásielke, rozmery obalu, výška a typ paliet, hmotnos┼ą, bezpe─Źnostné upozornenia, obmedzenia skladovania a manipulácia at─Ć.) a bezodkladne oznámi┼ą spolo─Źnosti INVELT akúko─żvek zmenu týchto charakteristík. V prípade neúplného, nepresného alebo oneskoreného vyhlásenia týkajúceho sa vyššie uvedených informácií bude výlu─Źne (sám) Klient znáša┼ą priame a nepriame vzniknuté dôsledky a nebude si vo─Źi spolo─Źnosti INVELT uplat┼łova┼ą ┼żiadne nároky na náhradu škody v dôsledku vzniku akejko─żvek škody, výdavkov, nákladov, poplatkov, pokút alebo inej platby, ktorá by mohla v tejto súvislosti vzniknú┼ą.

Balenie/Ozna─Źovanie: Tovar musí by┼ą zabalený, nedelite─żný a ozna─Źený spôsobom, ktorý je vhodný na prepravu a/alebo skladovanie, ktoré sa vykonáva za normálnych podmienok, ako aj na následnú výslednú manipuláciu a spracúvanie. Ka┼żdý balík, polo┼żka alebo nosi─Ź musí by┼ą vidite─żne a jasne ozna─Źený tak, aby umo┼żnil okam┼żitú a jednozna─Źnú identifikáciu odosielate─ża, Príjemcu, miesto dodania a povahu Tovaru. Klient je zodpovedný za všetky dôsledky akéhoko─żvek nedostatku alebo chyby v balení, delení, ozna─Źovaní, štítkovaní, ako aj za akéko─żvek porušenie povinností týkajúcich sa informácií a vyhlásení o povahe a charakteristikách Tovaru.

Hmotnos┼ą zásielky: Spolo─Źnos┼ą INVELT je oprávnená kontrolova┼ą hmotnos┼ą ozna─Źenú Klientom a opravi┼ą akúko─żvek chybu týkajúcu sa váhy/hmotnosti Tovaru. Váha, ktorá sa berie do úvahy pri fakturácii Zásielky (zaokrúhlená nahor na najbli┼żšie ─Źíslo), bude vyššia ako skuto─Źná objemová hmotnos┼ą alebo skuto─Źná hmotnos┼ą, ako je ur─Źená vá┼żením, pou┼żitím váh, ktoré sú v súlade s príslušnými predpismi z h─żadiska zá┼ąa┼że a meraní. Navyše spolo─Źnos┼ą INVELT mô┼że odmietnu┼ą prepravu Tovaru v ─Źasti zodpovedajúcej rozdielu medzi deklarovanou hmotnos┼ąou a skuto─Źnou hmotnos┼ąou, ak preprava takéhoto Tovaru vytvára riziko v poskytovaní prepravných slu┼żieb v rozpore s platnými predpismi. V prípade neúplného, nepresného alebo oneskoreného vyhlásenia týkajúceho sa váhy, bude výlu─Źne sám Klient znáša┼ą všetky vzniknuté priame a nepriame dôsledky, nebude si vo─Źi spolo─Źnosti INVELT uplat┼łova┼ą ┼żiadne nároky na náhradu škody a je povinný odškodni┼ą spolo─Źnos┼ą INVELT za akúko─żvek škodu, výdavky, náklady, poplatky, pokuty alebo akúko─żvek inú platbu, ktorá by mohla v tejto súvislosti vzniknú┼ą.

Nakladanie/Vykladanie: Pre Prepravné Slu┼żby platí, pokia─ż nie je medzi stranami dohodnuté inak, ┼że úkony spojené s prepravou Tovaru (manipulácia s Tovarom) sú na zodpovednos┼ą Klienta. Klient je zodpovedný za akúko─żvek vzniknutú škodu, vyhlasuje, ┼że si nebude vo─Źi spolo─Źnosti INVELT uplat┼łova┼ą ┼żiadne nároky na náhradu škody a zárove┼ł sa zaväzuje odškodni┼ą spolo─Źnos┼ą INVELT za akúko─żvek škodu, výdavky, náklady, poplatky alebo akúko─żvek inú platbu, ktorá by mohla vzniknú┼ą pri preprave Tovaru.

Inštalácia a Vybavenie: pre Logistické slu┼żby platí, ┼że ve─żkos┼ą inštalácie, zariadenia, IT a ─Ćalšie prostriedky sú stanovené pod─ża tokov a objemov Tovaru a údajov poskytnutých Klientom na za─Źiatku poskytovania Slu┼żieb. Klient potvrdzuje, ┼że pou┼żité zariadenie a inštalácia sú vhodné a dostato─Źné na vykonanie Logistických slu┼żieb. Ak toky, s ktorými má spolo─Źnos┼ą INVELT zaobchádza┼ą prevyšujú a/alebo sú ni┼żšie ako bol predpokladaný odhad Klienta na za─Źiatku poskytovania Logistických slu┼żieb, a ktoré boli pou┼żité na vyu┼żitie/dimenzovanie potrebných prostriedkov na vykonávanie Logistických Slu┼żieb, spolo─Źnos┼ą INVELT vynalo┼żí maximálne úsilie na splne- nie po┼żiadaviek Klienta. Spolo─Źnos┼ą INVELT je povinná vyhotovi┼ą štúdiu za ú─Źelom definovania nových podmienok a tieto nové podmienky vykonávania Slu┼żieb pre- rokova┼ą s Klientom. Ak sa zmluvným stranám nepodarí uzatvori┼ą dohodu v zmysle vyššie uvedených ustanovení, budú sa na─Ćalej uplat┼łova┼ą sú─Źasné podmienky, a┼ż dokým spolo─Źnos┼ą INVELT neukon─Źí písomnou výpove─Ćou s trojmesa─Źnou výpovednou dobou poskytovanie všetkých alebo ─Źas┼ą Logistických slu┼żieb.

Právo návštevy a kontroly: Spolo─Źnos┼ą INVELT má právo otvori┼ą a skontrolova┼ą akúko─żvek Zásielku bez upozornenia. Pre Logistické slu┼żby platí, ┼że Klient má po─Źas pracovných dní v ─Źase pracovných hodín prevádzky vo─żný prístup do priestor- ov spolo─Źnosti INVELT bez toho, aby došlo k narušeniu aktivity/chodu prevádzky spolo─Źnosti INVELT. Klient je povinný o tom informova┼ą INVELT predchádzajúcim oznámením najmenej štyridsa┼ą osem (48) pracovných hodín a po─Źas návštevy musí by┼ą sprevádzaný zástupcom spolo─Źnosti INVELT.

Inventúry: Na za─Źiatku vykonávania Logistických Slu┼żieb bude na náklady Klienta vykonaná inventúra po─Źiato─Źných stavov. Pri porušení uvedeného, spolo─Źnos┼ą INVELT nezodpovedá za rozdiely v zásobách, ktoré boli zistené alebo zaú─Źtované pri prvej fyzickej inventarizácií vykonávanej oboma zmluvnými stranami.

Klient má ka┼żdý rok právo uskuto─Źni┼ą jednu (1) fyzickú inventúru v prítomnosti oboch zmluvných strán po─Źas prevádzkových resp. pracovných dní v priebehu be┼żného pracovného ─Źasu v dotknutých prevádzkach. Vykonanie inventúry musí by┼ą oznámené písomným oznámením najmenej pätnás┼ą (15) dní pred jeho vykonaním, pri─Źom ─Źinnos┼ą prevádzky bude po─Źas trvania inventúry prerušená. Akéko─żvek dodato─Źné inventúry budú Klientovi umo┼żnené na jeho ┼żiados┼ą za osobitnú úhradu. Spolo─Źnos┼ą INVELT bude zodpovedná len za rozdiely vytvorené medzi skuto─Źnou zásobou na sklade a zostatkom v jej inventúrnych knihách/dokladoch. Týmto sa zmluvné strany výslovne dohodli, ┼że výlu─Źne register evidencia) zásob zaznamenávajúci pohyb na sklade (vstupy a výstupy) vyhotovený spolo─Źnos┼ąou INVELT bude legálne záväzný. Rozdiel v inventúrach je definovaný ako zostatok medzi finan─Źným schod- kom a prebytkom na všetkých polo┼żkách na sklade, pri zoh─żadnení povolenej be┼żnej odchýlky na straty vo výške 5 ‰ po─Źítanej zo skuto─Źnej ceny skladovaného Tovaru pri presune v sklade medzi dvoma dátumami inventarizácie. Podmienky kompenzácie za chýbajúce zásoby, po pou┼żití odchýlky na straty sa vypo─Źítajú na základe aktuálnej ceny Tovaru po zoh─żadnení obmedzení stanovených v ─Źlánku 4.

Výhrady: V prípade straty, poškodenia alebo akejko─żvek inej ujmy spôsobenej na Tovare, spo─Źívajúcej napr. v omeškaní je Príjemca povinný vykona┼ą všetky potrebné kroky na zachovanie práva na podanie ┼żaloby alebo uskuto─Źnenie iných právnych úkonov. V prípade nesplnenia predchádzajúcej vety nie je mo┼żné vykona┼ą akéko─żvek zabezpe─Źovacie právne úkony vo─Źi spolo─Źnosti INVELT alebo jej zástupcom.

Dodanie/Odmietnutie alebo nesplnenie povinnosti Príjemcu: Ak Príjemca odmietne prevzia┼ą Zásielku alebo v prípade omeškania Príjemcu z akéhoko─żvek dôvodu, všetky po─Źiato─Źné a dodato─Źné poplatky a náklady, ktoré sú splatné a vynalo┼żeného vz┼ąahu k prepravovanému Tovaru budú uhradené Klientom. V uvedenom prípade mô┼że Klient a/alebo Príjemca získa┼ą Tovar na vlastné náklady do tridsiatich kalendárnych dní, v opa─Źnom prípade bude spolo─Źnos┼ą INVELT oprávnená Tovar zni─Źi┼ą na náklady Klienta.

Kontajnery: Tovar mô┼że by┼ą plnený spolo─Źnos┼ąou INVELT v alebo do kontajnerov a zárove┼ł Tovar mô┼że by┼ą plnený iným tovarom. Pod─ża toho ─Źi sa kontajner dodáva pred tým alebo po tom, ako spolo─Źnos┼ą INVELT obdr┼żí Tovar alebo dodá Klientovi Tovar platí nasledovné:

 • Ak bol kontajner naplnený Klientom alebo v jeho mene (niekým iným), spolo─Źnos┼ą INVELT nezodpovedá za stratu alebo škodu na Tovare:
 • spôsobené tým, ako bol Kontajner naplnený;
 • spôsobené nevhodnos┼ąou Tovaru na prepravu v
 • spôsobené nevhodným alebo chybným stavom Za predpokladu, ┼że kontajner bol dodaný spolo─Źnos┼ąou INVELT alebo v jej mene, tento odsek sa uplatní iba vtedy, ak nevhodný alebo chybný stav vznikol
 • bez akejko─żvek nále┼żitej starostlivosti zo strany spolo─Źnosti INVELT alebo
 • bol zjavný po primeranej kontrole zo strany Klienta v ─Źase alebo pred tým, ako bol Kontajner naplnený.
 • ak Kontajner nie je zape─Źatený na za─Źiatku prepravy Zásielky s výnimkou prípadu, ke─Ć spolo─Źnos┼ą INVELT súhlasila so zape─Źatením

Klient vyhlasuje, ┼że vo─Źi spolo─Źnosti INVELT nebude uplat┼łova┼ą nároky na náhradu škody a zaväzuje sa odškodni┼ą spolo─Źnos┼ą INVELT za akúko─żvek stratu, škodu, výdavky, náklady alebo akúko─żvek inú platbu, ktoré vyplývajú z jednej alebo viacerých z vyššie uvedených zále┼żitostí s výnimkou písmena a) bodu 3) – i) vyššie

 • Ak bol spolo─Źnosti INVELT udelený pokyn poskytnú┼ą kontajner:
 • v prípade neexistencie písomnej ┼żiadosti o opaku, spolo─Źnos┼ą INVELT nie je povinná poskytnú┼ą kontajner špeciálneho/osobitného druhu
 • Kontajnery, palety alebo podobné prepravné predmety dodané spolo─Źnos┼ąou INVELT lebo v jej mene musia by┼ą vrátené spolo─Źnosti INVELT v rovnakom poradí a stave v akom boli odovzdané Klientovi, s výnimkou be┼żného opotrebenia, s ─Źistým vnútrom, do 7 dní, pokia─ż nie je uvedené inak v tarife (cenovej ponuke) spolo─Źnosti INVELT alebo Klient zodpovedá za akúko─żvek stratu, poškodenie alebo oneskorenie a za všetky príslušné dôsledky, bez obmedzenia nákladov za zadr┼żanie. ─îlánok 5 – ZODPOVEDNOS┼Ą: Pre Dopravné/Prepravné Slu┼żby platí, ┼że spolo─Źnos┼ą INVELT je oprávnená kona┼ą ako sprostredkovate─ż (─Ćalej len „Sprostredkovate─ż”) alebo vo vlastnom mene ako príkazca (─Ćalej len „Príkazca”) pri vykonávaní Slu┼żieb. Pokia─ż nie je ustanovené inak všeobecne záväzným (povinným) miestnym predpisom ale- bo písomnou dohodou medzi spolo─Źnos┼ąou INVELT a Klientom, spolo─Źnos┼ą INVELT koná ako Sprostredkovate─ż na základe týchto VOP. Pre Logistické Slu┼żby, platí, ┼że spolo─Źnos┼ą INVELT koná ako Príkazca pod─ża týchto VOP, pokia─ż nie je písomne dohodnuté inak medzi spolo─Źnos┼ąou INVELT a Klientom.
 • INVELT ako Sprostredkovate─ż: Dohoda uzatvorená medzi spolo─Źnos┼ąou INVELT a Klientom o cene za poskytované Slu┼żby nie je dotknutá postavením spolo─Źnosti INVELT, ktorý koná ako Sprostredkovate─ż pri poskytovaní ni┼żšie uvedených Slu┼żieb. V prípade, ak spolo─Źnos┼ą INVELT koná ako Sprostredkovate─ż za Klienta, spolo─Źnos┼ą INVELT neuzatvorí, ani sa nepokúsi o uzatvorenie zmluvy s Klientom o preprave, skladovaní, balení alebo spracovaní akéhoko─żvek Tovaru ani o ┼żiadnej inej fyzickej slu┼żbe týkajúcej sa Spolo─Źnos┼ą INVELT koná samostatne v mene Klienta pri zabezpe─Źovaní Slu┼żieb na uzatvorenie zmlúv s tretími stranami, tzn. priame zmluvné vz┼ąahy sú uzatvárané medzi Klientom a tretími stranami. V rozsahu, v ktorom spolo─Źnos┼ą INVELT v súlade s týmito podmienkami koná ako Sprostredkovate─ż v mene Klienta, je spolo─Źnos┼ą INVELT oprávnená a Klient týmto výslovne splnomoc┼łuje spolo─Źnos┼ą INVELT na uzatváranie dohôd s tretími stranami v mene Klienta:
 • na prepravu Tovaru akýmiko─żvek cestami alebo prostriedkami alebo osobami, na skladovanie, balenie, prekládku, vykládku alebo manipuláciu s Tovarom akouko─żvek osobou a na akomko─żvek mieste v akejko─żvek d─║┼żke ─Źasu,
 • na prepravu alebo skladovanie akéhoko─żvek Tovaru v alebo na prepravných jednotkách a spolu s ─Ćalším tovarom akejko─żvek povahy,
 • na uskuto─Źnenie vyššie uvedených úkonov, ktoré sú pod─ża názoru spolo─Źnosti INVELT primerane potrebné v súvislosti s výkonom jej povinností vo─Źi Klientovi Spolo─Źnos┼ą INVELT nie je zodpovedná za akúko─żvek stratu alebo škodu na Tovare, v prípade, ak koná ako Sprostredkovate─ż za Klienta, s výnimkou ak takáto strata ale- bo škoda bola spôsobená hrubou nedbanlivos┼ąou alebo úmyselným porušením povinností zo strany spolo─Źnosti INVELT. V ┼żiadnom prípade nebude spolo─Źnos┼ą INVELT zodpovedná za omeškanie doru─Źenia Tovaru a zárove┼ł spolo─Źnos┼ą INVELT neposkytuje ┼żiadnu garanciu (záruku) za dodanie Tovaru, ktoré je vykonávané tretími V prípade, aj ak by si spolo─Źnos┼ą INVELT privodila ur─Źitú zodpovednos┼ą, finan─Źná náhrada/kompenzácia poskytnutá spolo─Źnos┼ąou INVELT by bola prísne obmedzená maximálne do výšky ceny Slu┼żby, pri ktorej došlo k porušeniu povinností (s výnimkou práv, daní a iných nákladov), pri─Źom táto suma kompenzácie nesmie prekro─Źi┼ą maximálnu sumu 50 000,- Eur na jednu udalos┼ą.

5.2.    INVELT ako Príkazca

 • Zodpovednos┼ą za škodu spôsobenú Prepravnými slu┼żbami: Zodpovednos┼ą za škodu spolo─Źnosti INVELT je obmedzená rovnakým spôsobom, akým je obmedzená zodpovednos┼ą Dopravcu v súvislosti s prepravnými operáciami, na ktoré je poverený. V prípade, ak nie sú známe kompenza─Źné limity Dopravcov alebo, ak platné právne predpisy neukladajú takéto limity, budú sa uplat┼łova┼ą najni┼żšie limity v ni┼żšie uvedených ─Źlánkoch týchto VOP alebo v príslušných Dohovoroch vy- menovaných v ─Źl. 11 Na ka┼żdú Zásielku je mo┼żné uplat┼łova┼ą len jeden nárok, na základe ktorého bude vykonané plné a kone─Źné vyrovnanie za všetky straty alebo škody týkajúce sa danej zásielky.
 • Straty a škody na Tovare, ktoré nie sú spôsobené Prepravnými Slu┼żba- mi: V prípade, ak spolo─Źnosti INVELT vznikne zodpovednos┼ą za škodu z akéhoko─żvek dôvodu, táto je prísne obmedzená do výšky skuto─Źnej hodnoty Tovaru pod─ża nasledujúcich limitov: 14 Eur za kilogram celkovej (hrubej) hmotnosti chýbajúceho alebo poškodeného Tovaru, bez oh─żadu na hmotnos┼ą, objem, rozmery, povahu alebo hodnotu príslušného Tovaru, avšak nepresahujúc sumu výrobku v celkovej (hrubej) hmotnosti vyjadrenej v tonách Tovaru uskladneného pre Klienta v sklade v ─Źase udalosti, vynásobenú sumou 2300,- Eur, do maximálnej výšky 50 000,- Eur na jednu udalos┼ą.
 • Iné škody: Za akéko─żvek škody iné ako škody na Tovare a najmä, za akúko─żvek ujmu spôsobenú oneskoreným doru─Źením alebo za slu┼żby colných zástupcov, je finan─Źná náhrada /kompenzácia, ktorá má by┼ą uhradená spolo─Źnos┼ąou INVELT prísne obmedzená maximálne do výšky ceny Slu┼żby v dôsledku ktorej došlo k porušeniu povinností (okrem práv, daní a iných nákladov) pri─Źom táto suma kompenzácie nesmie prekro─Źi┼ą maximálnu sumu 50 000,- Eur na jednu udalos┼ą.
 • Obmedzenie zodpovednosti: Spolo─Źnos┼ą INVELT za ┼żiadnych okolností nie je zodpovedná za nepriame alebo následné straty, akými sú napríklad, avšak nie len

– strata na zisku, strata na trhu alebo straty vzniknuté v dôsledku omeškania ale- bo dôsledku akejko─żvek odchýlky, bez oh─żadu na ich vznik. Za ┼żiadnych okolností nemô┼żu ro─Źné záväzky spolo─Źnosti INVELT prekro─Źi┼ą 10% z celkovej ro─Źnej ceny za poskytované Slu┼żby uhrádzané Klientom. Ak nie je písomne medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, v riadne podpísanom dokumente, nebudú sa uplat┼łova┼ą ┼żiadne sankcie v súvislosti s poskytovanými slu┼żbami.

 • Výnimka zo zodpovednosti: Spolo─Źnos┼ą INVELT nenesie zodpovednos┼ą v prípade straty alebo škody vyplývajúcej z Výnimo─Źnej
 • Spolo─Źná zodpovednos┼ą: Pre prepravné slu┼żby po mori platí, ┼że Dopravca mô┼że rozhodnú┼ą o Spolo─Źnej Zodpovednosti, regulovanej pod─ża York-Antverpských pravidiel z roku 1974, kedyko─żvek pod─ża uvá┼żenia Dopravcu, v znení novely Jason Clause, schválená BIMCO (Pobaltskou a medzinárodnou námornou radou), pri─Źom uvedené pravidlá sa pova┼żujú za za─Źlenené do tejto V tejto súvislosti je Klient na po┼żiadanie Dopravcu povinný poskytnú┼ą primerané zabezpe─Źenie (kauciu). Bez oh─żadu na vyššie uvedené, Klient vyhlasuje, ┼że vo─Źi spolo─Źnosti INVELT nebude uplat┼łova┼ą ┼żiadne nároky na náhradu škody a zárove┼ł je povinný odškodni┼ą, resp. nahradi┼ą spolo─Źnosti INVELT všetky náklady v súvislosti s akýmko─żvek vzniknutým nárokom (a akýmko─żvek s tým súvisiacim výdavkom) na poskytnutie zabezpe─Źenia (kaucie), ktoré by mohli by┼ą po┼żadované Dopravcom v tejto súvislosti. Spolo─Źnos┼ą INVELT nie je povinná podniknú┼ą ┼żiadne kroky na vyzbieranie príspevkov na kauciu týkajúcu sa Spolo─Źnej zodpovednosti v prospech Klienta.
 • Vyhlásenie o  hodnote  alebo   poistenie   zodpovednosti   za   prepravu: V prípade prepravných slu┼żieb platí, ┼że Klient má v┼żdy mo┼żnos┼ą predlo┼żi┼ą vyhlásenie o hodnote Tovaru, ktorú si sám stanovil a ktorá bola akceptovaná spolo─Źnos┼ąou INVELT konajúcej v postavení Príkazcu. V prípade poškodenia Tovaru má predmetné vyhlásenie ú─Źinky nahradenia  vyššie  uvedených  maximálnych  kompenza─Źných   limitov  do výšky stanovenej týmto vyhlásením. Za uvedené vyhlásenie o hodnote Tovaru bude Klientovi ú─Źtovaný V súlade s ─Źlánkom 6 mô┼że Klient taktie┼ż udeli┼ą spolo─Źnosti INVELT pokyny na uzavretie poistenia zodpovednosti za prepravu na jeho ú─Źet za úhradu zodpovedajúcej odmeny, s uvedením poistných rizík, ktoré majú by┼ą kryté, a záruk, ktoré majú by┼ą garantované. Pokyny (vyhlásenie o hodnote alebo poistenie zodpovednosti za prepravu) sa musia uvádza┼ą osobitne pre ka┼żdú Zásielku.
 • Osobitný záujem na doru─Źení: Pre Prepravné slu┼żby platí, ┼że Klient je v┼żdy oprávnený poda┼ą vyhlásenie o osobitnom záujme na doru─Źení, ktoré po potvrdení spolo─Źnos┼ąou INVELT konajúcej v postavení Príkazcu, bude ma┼ą v prípade oneskoreného doru─Źenia zásielky ú─Źinok nahradenia vyššie uvedených maximálnych kompenza─Źných limitov do výšky stanovenej v tomto vyhlásení. Vyu┼żitie tejto mo┼żnosti podania vyhlásenia o osobitnom záujme na doru─Źení je za Pokyny sa musia uvádza┼ą osobitne pre ka┼żdú Zásielku.

─îlánok 6 – POISTENIE TOVARU:

 • Prepravné slu┼żby: Spolo─Źnos┼ą INVELT neuzatvorí ┼żiadne poistenie zodpovednosti za prepravu za ú─Źelom poistnej ochrany Tovaru, pokým jej nie je od Klienta doru─Źená písomná objednávka osobitne pre ka┼żdú Zásielku s uvedením poistných rizík, ktorým má by┼ą poskytnutá poistná ochrana a záruky, ktoré majú by┼ą garantované. V prípade doru─Źenia takejto objednávky, spolo─Źnos┼ą INVELT konajúca na ú─Źet Klienta, uzavrie poistnú zmluvu s pois┼ąov┼łou, ktorá je všeobecne známa ako solventná (t.j. s dobrou platobnou schopnos┼ąou). Spoluú─Źas┼ą bude znáša┼ą Klient. Ak nie je výslovne uvedené inak, poistenie sa bude vz┼ąahova┼ą len na be┼żné poistné riziká (okrem nebezpe─Źenstva vojny a štrajkov). Spolo─Źnos┼ą INVELT, ktorá v súvislosti s vyššie uvedenou písomnou objednávkou vykonáva úkony v postavení zástupcu Klienta pri uzatváraní poistenia, nie je mo┼żné v ┼żiadnom prípade pova┼żova┼ą za poistite─ża.
 • Logistické slu┼żby: Ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, Klient je povinný uzatvori┼ą komplexné poistenie zodpovednosti za prepravu za ú─Źelom poistnej ochrany Tovaru pri vykonávaní Logistických slu┼żieb, a to najmä na nasledovné poistné riziká : po┼żiar, výbuch, poškodenie vodou, záplavy, búrka, krupobitie, vandalizmus, terorizmus, sabotá┼ż, prírodné katastrofy, kráde┼ż s násilím. V ka┼żdom z vyššie uvedených prípadov sa Klient zaväzuje vzda┼ą sa akýchko─żvek nárokov vo─Źi spolo─Źno- sti INVELT, a zárove┼ł zabezpe─Źí, aby pois┼ąovate─ż neuplat┼łoval regres vo─Źi spolo─Źnosti INVELT v dôsledku akejko─żvek škody vzniknutej na základe vyššie uvedených poistných rizík (udalostí) na skladovanom Tovare Klienta od jeho prvého vyú─Źtovania. ─îlánok 7 – CENA SLU┼ŻIEB: Ceny sú vypo─Źítané na základe údajov poskytnutých Klientom, berúc do úvahy najmä Slu┼żby, ktoré sa majú vykona┼ą, povahu, hmotnos┼ą, objem Tovaru a trasy, ktoré sa majú pou┼żi┼ą. Do úvahy sa berie aj akáko─żvek iná skuto─Źnos┼ą, ktorá by mohla ovplyvni┼ą zvýšenie nákladov za poskytované Slu┼żby. Cenové ponuky spolo─Źnosti INVELT sú uvedené v súlade s menovitým kurzom v ─Źase vydávania uvedených cenových ponúk, nákladmi na palivo, podmienkami a cenami Dopravcov, ako aj s platnými a ú─Źinnými zákonmi, predpismi a medzinárodnými dohodami, najmä v oblasti pracovnoprávnych a prepravných

Ak sa jeden alebo viacero z týchto údajov upraví alebo doplní po vypracovaní cenovej ponuky, pôvodné ceny sa primerane upravia v súlade s vykonanými zmenami. V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú na zmene cenovej ponuky v priebehu najmenej 15 dní, je spolo─Źnos┼ą INVELT oprávnená ukon─Źi┼ą poskytovanie všetkých slu┼żieb alebo ich ─Źas┼ą doru─Źením písomnej výpovede s výpovednou lehotou v d─║┼żke 15 dní. Pokia─ż nie je v cenovej ponuke spolo─Źnosti INVELT výslovne uvedené inak, ceny nezah┼Ľ┼łajú (i) práva, dane, mýta, prepravu trajektom, poplatky a záväzky splatné v súlade s nariadeniami a predpismi, ktoré sa týkajú najmä daní alebo colných predpisov (napr. spotrebná da┼ł, dovozné clo at─Ć.), (ii) akéko─żvek výdavky, náklady, pokuty a pe┼ła┼żné sankcie akéhoko─żvek charakteru vyplývajúce z porušenia povinností (zákonných, regula─Źných alebo zmluvných záväzkov) Klientom alebo niektorým z jeho zástupcov, (iii) akéko─żvek náklady a poplatky vyplývajúce z Výnimo─Źnej udalosti (náklady na prepravu, zadr┼żanie, skladovanie, stojné ú─Źtované pre lode, poplatky za parkovanie …), iv) všetky finan─Źné náklady spôsobené konaním alebo opomenutím štátnych orgánov a iv) akéko─żvek príplatky uplatnite─żné na off-roadovú prepravu (príplatky ú─Źtované parníkom, sezóna na výber, zvýšenie všeobecnej sadzby at─Ć). Ak nie je v cenovej ponuke spolo─Źnosti INVELT uvedené inak, základné ceny sú platné na obdobie jedného roka, s tým, ┼że tieto ceny sú ka┼żdoro─Źne prerokované a modifikované. Výnimku tvoria ceny za námornú a leteckú prepravu, ktoré sú platné jeden mesiac.

V prípade Logistických slu┼żieb platí, ┼że Cena musí zah┼Ľ┼ła┼ą minimálny mesa─Źný príjem na pokrytie fixných nákladov za poskytované Slu┼żby.

Da┼ł: Klient berie na vedomie, ┼że ceny, sadzby a poplatky sú netto (v ─Źistom), t.j. bez daní, odvodov, ciel, zrá┼żok alebo poplatkov akéhoko─żvek charakteru („Dane“) a ┼że je povinný znáša┼ą a plati┼ą príslušné Dane vyrubené alebo ulo┼żené v súlade s týmito VOP, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo v dôsledku vykonávania Slu┼żieb. Klient je povinný nahradi┼ą spolo─Źnosti INVELT akúko─żvek škodu a zbavi┼ą spolo─Źnos┼ą INVELT akejko─żvek zodpovednosti vo─Źi všetkým záväzkom, nárokom, obvineniam, trestným stíhaniam a rozsudkom (vrátane súdnych poplatkov) týkajúce sa vyššie uvedených Daní. Klient je zárove┼ł povinný bezodkladne vráti┼ą spolo─Źnosti INVELT akúko─żvek sumu, ktorú táto spolo─Źnos┼ą zaplatila alebo je povinná uhradi┼ą v súvislosti s uvedenými Da┼łami. Klient je rovnako výlu─Źne zodpovedný vo vz┼ąahu k svojim vlastným Daniam vyberaným akýmko─żvek da┼łovým úradom v akejko─żvek krajine a spolo─Źnos┼ą INVELT v ┼żiadnom prípade nenesie ┼żiadnu zodpovednos┼ą vo vz┼ąahu k týmto Daniam. V prípade odpo─Źítania, zadr┼żania alebo zapo─Źítania akýchko─żvek Daní v súvislosti s akouko─żvek platbou uskuto─Źnenou na základe týchto VOP, ceny, sadzby a poplatky sa primerane zvýšia tak, aby spolo─Źnos┼ą INVELT skuto─Źne obdr┼żala netto (─Źistú) sumu vo výške, ktorú by dostala (a na ktorú má nárok) bez uplatnenia týchto Daní. Klient je povinný do 30 (tridsiatich) dní po vykonaní takejto platby poskytnú┼ą spolo─Źnosti INVELT všetky originály úradných dokumentov, potvrdenia a/alebo inú dokumentáciu adresovanú alebo vz┼ąahujúcu sa na spolo─Źnos┼ą INVELT od príslušného Da┼łového úradu.

─îlánok 8 – PLATOBNÉ PODMIENKY:

Klient je povinný plati┼ą za Slu┼żby po doru─Źení faktúry, netto a bez uplatnenia z─żavy, v mieste kde boli faktúry vystavené, v lehote, ktorá nemô┼że presiahnu┼ą 30 dní od dátumu vystavenia faktúry, pokia─ż nie je uvedené inak v cenovej ponuke spolo─Źnosti INVELT. V prípade omeškania s úhradou platby sa uplat┼łujú nasledovné sankcie:

 • Suma rovnajúca sa úrokovej sadzbe uplat┼łovanej Európskou centrálnou bankou (alebo centrálnou/národnou bankou krajiny, v ktorej sa nachádza sídlo spolo─Źnosti INVELT) po jej poslednej refinan─Źnej operácii zvýšenej o 10 percentuálnych bodov,
 • Paušálna suma vo výške 40 Eur na inkasné poplatky. Ak poplatky za inkaso prevýšia tento pevne stanovený poplatok, mô┼że by┼ą vyú─Źtovaná (vyfakturovaná) dodato─Źná

Neoprávnené odpo─Źítanie sumy (zo splatných riadne vystavených faktúr) v dôsledku vzniku údajných škôd z ceny za poskytnuté Slu┼żby je zakázané.

Ak boli z osobitných dôvodov dohodnuté iné platobné termíny oproti vyššie uvedeným ustanoveniam, ka┼żdá ─Źiasto─Źná platba sa najprv odpo─Źíta od neprednostnej ─Źasti dlhu. Nezaplatenie ─Źo i len jednej splátky riadne a v─Źas bude ma┼ą za následok automatickú stratu výhody splátok, t.j. celý dovtedy nezaplatený dlh sa stane okam┼żite splatným.

─îlánok 9 – ZÁDR┼ŻNÉ PRÁVO:

Bez oh─żadu na postavenie v akom spolo─Źnos┼ą INVELT poskytuje Slu┼żby, a to predovšetkým v postavení colného zástupcu, Klient berie na vedomie, ┼że spolo─Źnos┼ą INVELT má výslovné zmluvné zádr┼żné právo, ktoré zah┼Ľ┼ła zádr┼żné právo a všeobecnú prednos┼ą dr┼żby všetkého tovaru, cenných papierov a dokumentov, ktoré má k dispozícii, a to na zabezpe─Źenie všetkých dlhov (faktúry, úroky, vzniknuté náklady at─Ć.), ktoré má Klient vo─Źi spolo─Źnosti INVELT, a to aj tých, ktoré vznikli pred alebo nemajú spojitos┼ą s vykonanými operáciami (Slu┼żbami) vo vz┼ąahu k tovaru, cenným papierom a dokumentom, ktoré sú v dr┼żbe spolo─Źnosti INVELT. ─îlánok 10 – TRVANIE ZMLUVY – UKON─îENIE: Prepravné slu┼żby sa vykonávajú po─Źas jedného roka od dátumu prvej objednávky zaslanej od Klienta spolo─Źnosti INVELT.  Ak sa Slu┼żby týkajú výlu─Źne alebo aspo┼ł s─Źasti Logistických slu┼żieb, Slu┼żby sa vykonávajú po─Źas dvoch (2) rokov odo d┼ła prvej objednávky zaslanej od Klienta spolo─Źnosti INVELT. Slu┼żby sa automaticky obnovia na ─Ćalšie obdobie jedného roka, pokia─ż ktoráko─żvek zo zmluvných strán nezašle druhej zmluvnej strane písomnú výpove─Ć pred koncom zmluvného obdobia. Výpovedná doba je v d─║┼żke 3 mesiacov odo d┼ła doru─Źenia výpovede. Táto výpovedná lehota sa pred─║┼żi na šes┼ą (6) mesiacov, v prípade ak sa Slu┼żby týkajú výlu─Źne alebo aspo┼ł s─Źasti Logistických slu┼żieb.

V prípade, ak jedna zo strán záva┼żným spôsobom alebo opakovane porušuje svoje záväzky vyplývajúce z týchto VOP, druhá zmluvná strana je oprávnená okam┼żite (bez súdneho konania) ukon─Źi┼ą poskytovanie Slu┼żieb, ktorých sa toto porušenie týkalo, bez toho, aby boli dotknuté akéko─żvek iné práva, ak nenastala ┼żiadna náprava v nasledujúcich tridsiatich (30) d┼łoch po zaslaní výzvy doporu─Źeným listom s doru─Źenkou.

V prípade pred─Źasného ukon─Źenia Prepravných a/alebo Logistických Slu┼żieb, ak nenastalo porušenie povinností zo strany spolo─Źnosti INVELT, je Klient povinný zaplati┼ą spolo─Źnosti INVELT odstupné, resp. kompenzáciu, rovnajúce sa 35% z celkovej ceny za poskytovanie Slu┼żieb, na ktorú by spolo─Źnos┼ą INVELT mala nárok a┼ż do pôvodne dohodnutého termínu. Táto suma sa vypo─Źíta na základe priemernej ceny fakturovaných Slu┼żieb za posledný alebo za prvý rok, berúc do úvahy priemer ceny za Slu┼żby vykonané po─Źas príslušného roku. Klient je navyše povinný odškodni┼ą spolo─Źnos┼ą INVELT za všetky vzniknuté dôsledky vyplývajúce priamo alebo nepriamo z pred─Źasného ukon─Źenia Slu┼żieb vrátane, avšak nie výlu─Źne, sankcií, náhrady škody, poplatkov, nákladov vzniknutých v súvislosti s prípadným nájmom, nájomnou zmluvou a/alebo dohodami o financovaní zariadení potrebných na vykonávanie Slu┼żieb, akýmiko─żvek nárokmi subdodávate─żov, ktorí sa podie─żali na vykonávaní Slu┼żieb, poplatkami resp. odmenou na advokáta, a nákladmi vynalo┼żenými na neopotrebované ─Źasti zariadení za obdobie kedy neboli vyu┼żívané.

V prípade ukon─Źenia poskytovania Logistických Slu┼żieb z akýchko─żvek dôvodov, ak výkonom Logistických Slu┼żieb poveril Klient ─Ćalšieho poskytovate─ża slu┼żieb alebo ak budú vykonávané Klientom, Klient je povinný prevzia┼ą zamestnancov spolo─Źnosti INVELT, ktorý sa venujú výkonu Logistických Slu┼żieb. V dôsledku porušenia tohto ustanovenia, prija┼ą priamo alebo nepriamo všetkých alebo ─Źas┼ą týchto zamestnancov, je Klient povinný odškodni┼ą spolo─Źnos┼ą INVELT za všetky straty, ┼żaloby, nároky, súdne konania, výdavky, náklady, poplatky, náhrady, škodu a zodpovednos┼ą, ktoré vznikli spolo─Źnosti INVELT z dôvodu nadbyto─Źnosti a/alebo preradenia týchto zamestnancov.

─îlánok 11 – ROZHODNÉ PRÁVO – JURISDIKCIA:

Tieto VOP sa vykladajú pod─ża práva krajiny kde má spolo─Źnos┼ą INVELT hlavné sídlo a pod─ża nasledujúcich Medzinárodných dohovorov:

 • Pre cestnú dopravu: Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave, podpísaný d┼ła 05.1956 (─Ćalej len „CMR“)
 • Pre námornú prepravu: Bruselský dohovor, podpísaný d┼ła 8.1924 (Haagsky poriadok) a Visbský protokol z 23. februára 1968 a protokol z roku 1979 (─Ćalej len „Bruselský dohovor“)
 • Pre leteckú dopravu: Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu, podpísaný d┼ła mája 1999 (─Ćalej len „Montrealský dohovor“)
 • Pre ┼żelezni─Źnú prepravu: Dohovor o medzinárodnej preprave tovaru po ┼żelezniciach, podpísaný v roku 1890 v Berne, pravidlá CIM z mája 1980, protokol z roku 1990 a protokol z Vilniusu z 3. júna 1999 alebo SMGS pre ─Źas┼ą prepravy po ┼żeleznici, ktorá sa uskuto─Ź┼łuje v krajinách, ktoré sú signatármi SMGS
 • Pre prepravu po rieke: Dohovor podpísaný d┼ła 06.2001 v Budapešti (─Ćalej len „CMNI“)

V prípade sporu, ktorý vznikne v súvislosti s týmito VOP, sú strany povinné usilova┼ą sa o jeho mimosúdne vyrovnanie. V prípade nemo┼żnosti vyriešenia sporu mimosúdnou cestou vzájomným jednaním (dohodou), zmluvné strany súhlasia predlo┼żi┼ą spornú vec súdu nachádzajúcemu sa v obvode, kde má spolo─Źnos┼ą INVELT svoje hlavné sídlo, aj v prípade viacerých ┼żalovaných alebo odvolaní tretích strán.

─îlánok 12 – RÔZNE USTANOVENIA:

 • Exkluzivita: Klient ude─żuje spolo─Źnosti INVELT výlu─Źné právo na poskytovanie Slu┼żieb pod─ża týchto Zmluvné strany súhlasia, ┼że predmetné výlu─Źné právo, ktoré bolo udelené a prijaté zo strany spolo─Źnosti INVELT je potrebné pre optimalizáciu slu┼żieb vzh─żadom na ┼żiados┼ą Klienta na zabezpe─Źenie ur─Źitých technických po┼żiadaviek. V dôsledku tejto ┼żiadosti na technickú spôsobilos┼ą spolo─Źnos┼ą INVELT vytvorila špecifické opatrenia a jednotnú kontrolu informa─Źných tokov.
 • Ml─Źanlivos┼ą: Zmluvné strany sa zaväzujú zachováva┼ą ml─Źanlivos┼ą o všetkých informáciách o druhej zmluvnej strane, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom Slu┼żieb a zárove┼ł sa zaväzujú nezverej┼łova┼ą informácie tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej
 • Zverejnenie: Klient ude─żuje spolo─Źnosti INVELT oprávnenie zmieni┼ą sa o existencii obchodného vz┼ąahu medzi oboma zmluvnými Stranami a pou┼żíva┼ą jeho obchodné meno ako referen─Źnú osobu, o ─Źom bol Klient vopred informovaný.
 • Neprevodite─żnos┼ą: ┼Żiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená previes┼ą alebo iným spôsobom postúpi┼ą na tretiu stranu všetky práva alebo ─Źas┼ą jej práv pod─ża týchto VOP bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany s výnimkou prevodu alebo postúpenia práv medzi jednotlivými spolo─Źnos┼ąami v rámci Skupiny (medzi dcérskymi a materskými spolo─Źnos┼ąami).
 • Tolerancia: Skuto─Źnos┼ą, ┼że jedna zo zmluvných strán si neuplatní právo alebo nenapadne porušenie povinností druhej zmluvnej strany, nie je mo┼żné v budúcnosti pova┼żova┼ą za zrieknutie sa práva na uplatnenie predmetného nároku alebo napadnutie porušenia Akéko─żvek zrieknutie sa práv bude platné a vynútite─żné len v prípade, ak bude písomne vyjadrené splnomocneným zástupcom strany, od ktorej takéto zrieknutie sa práv pochádza.
 • Oddelite─żnos┼ą: Ak by sa niektoré ustanovenie týchto VOP vyhlásilo alebo sa pova┼żuje za neplatné, všetky ostatné ustanovenia zostávajú v
 • Zachovanie ustanovení: Bez oh─żadu na ukon─Źenie poskytovania Slu┼żieb, ustanovenia ─Źlánkov 5, 10, 11, 2, 12.7a 12.8 uvedené vyššie zostávajú v plnej platnosti a ú─Źinnosti.
 • Ochrana údajov: Informácie o Klientovi, ktoré sú obsiahnuté v súboroch spolo─Źnosti INVELT sú oznámené iba orgánom spolo─Źnosti a organizáciám, ktoré sú výslovne oprávnené s nimi naklada┼ą. Klient je oprávnený po┼żiada┼ą, aby tieto údaje boli oznámené priamo do hlavného sídla spolo─Źnosti V súlade s platnými predpis- mi o ochrane osobných údajov mô┼że by┼ą Klientovi udelené právo na prístup, zmenu, opravu alebo vymazanie informácií, ktoré sa ho týkajú.

 

V Bratislave, d┼ła 2.8.2021